Membina dan melahirkan insan yang berilmu berakhlak mulia dan memiliki jati diri melalui sistem pendidikan yang seimbang dan holistik.